ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤕꤟꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ (꤂)

ꤜꤟꤢꤩꤟꤣ ꤔꤢ  .PDF ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤡꤤ꤬ ꤙꤤꤛꤢꤩ꤭


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤢ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ


ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤐꤟꤢꤨ꤭ꤒꤟꤥ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭꤯

          ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭  ꤞꤢꤚꤢ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤝꤟꤥ ꤔꤟꤢꤧ꤬  ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤪ ꤟꤟꤢꤧ꤭? ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ꤕꤜꤥ꤭ ꤚꤛꤢ ꤔꤢ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤟꤢꤩ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭, ꤚꤢꤪ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤊꤚꤝꤥ꤭ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤤ꤬ꤞꤛꤥ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬  ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤪ꤯

          “ꤗꤢ꤬ꤔꤢꤚꤢꤪ ꤖꤢꤧ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤞꤢꤨ꤭ꤟꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤞꤤ꤭ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤝꤟꤥ ꤞꤤ꤭ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤠꤢ꤭ꤗꤝꤟꤤ꤬ ꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤤ꤬ꤞꤛꤥꤤ꤬ꤞꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤞꤤ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤓꤌꤣ꤭ꤒꤥ꤬ ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤮ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤞꤤ꤭  ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤘꤛꤢꤩꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤞꤤ꤭ ꤕꤟꤢ꤭꤯” (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤁꤄:꤂꤆, ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁꤆:꤁꤃)

          ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤘꤛꤢꤩꤘꤢꤦ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤡꤛꤣ ꤤ꤬ꤞꤛꤥ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤊꤢꤨꤞꤢꤚꤢ ꤥ꤬ (ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ) ꤘꤣ ꤞꤢꤚꤢ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ ꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤖꤟꤌꤣꤖꤟꤌꤣ꤮ ꤢ꤬ ꤤ꤬ꤞꤛꤥ ꤡꤢꤪ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤪ꤯ ꤙꤤ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤜꤥ꤬ ꤘꤢꤨ꤬ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤔꤛꤢꤩ꤭ꤡꤣ꤬, ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ -

꤁꤯ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤘꤛꤢꤩꤘꤢꤦ꤬

꤂꤯ꤡꤛꤣꤤ꤬ꤞꤛꤥ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤕꤣ ꤔꤟꤤ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤥ꤬꤯

          ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤢꤧ꤬ ꤚꤢꤪ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤚꤝꤟꤥ꤭ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥ, ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤐꤢꤨ꤭ꤊꤜꤛꤢꤐꤢꤨ꤭ꤊꤜꤥ꤭ ꤘꤣ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤔꤤ꤮꤯ ꤘꤣ (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬ ꤁꤁꤉:꤁꤈) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ “ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤠꤢ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤊꤜꤤꤋꤥꤋꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤥꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤙꤢꤗꤥ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤠꤢ꤭ ꤗꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧ꤬ ꤔꤤ꤮꤯” ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤊꤝꤟꤥ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤤ꤯

ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤜꤥ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤘꤛꤢꤩꤘꤢꤦ꤬ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬-

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭-           ꤖꤛꤢꤩ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤤ ꤗꤟꤢꤪꤜꤤ꤭ (ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ) ꤗꤟꤢꤪꤟꤢꤩ (ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ) ꤒꤣ꤬ꤔꤛꤥ ꤒꤣ꤬ꤖꤟꤌꤣ ꤖꤢꤨ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤥ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬, ꤚꤢꤪ ꤙꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤊꤟꤌꤣ ꤊꤟꤛꤢ꤭ꤒꤢꤧ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢꤧ꤭ꤗꤟꤢꤩ ꤔꤤ꤯

ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩꤋꤢ꤭ꤙꤛꤢ꤬-          ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤒꤣ꤬ꤖꤥ꤬ꤖꤥ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤛꤣ꤬ꤢ꤬ꤊꤚꤢꤩ꤭ ꤚꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤘꤤ꤭ꤘꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤯

ꤒꤟꤢ꤭ꤤ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤥ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬-      ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤔꤛꤢꤩ꤭ (ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤓꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ),ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤜꤟꤢꤩꤚꤢ꤭ꤗꤟꤢꤚꤢ꤭ꤘꤛꤢ꤭,  ꤜꤤ꤬ꤙꤥ꤭ ꤔꤢ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤜꤟꤛꤢꤩ꤬ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬ ꤜꤟꤢꤪ꤭꤯

ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢꤢ꤬ꤊꤜꤥ꤭-     ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤪ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤗꤟꤢ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤚꤟꤢꤩ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤚꤢꤪ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ꤔꤟꤥ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤟꤣ ꤔꤟꤤ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤊꤛꤢ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭  ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬  ꤔꤟꤢꤧ꤬  ꤊꤟꤢꤦ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤜꤣ ꤕꤟꤥ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤢ꤬ꤍꤟꤥꤜꤢ꤬ꤏꤢꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤚꤢ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤩꤊꤜꤥ꤭ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤟꤢꤩꤕꤝꤟꤥ꤭ꤚꤥ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤚꤢ꤭ ꤓꤢꤩ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ ꤔꤟꤤ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤞꤌꤣ꤭ꤜꤝꤟꤤ꤭ꤊꤟꤌꤣ꤬ (ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ) ꤒꤣ꤬ꤔꤝꤥ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤒꤣ꤬ꤜꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ ꤔꤟꤤ ꤙꤢꤧ ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤜꤤ꤬ꤢꤨꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢ꤭꤯

          ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤏꤝꤥ꤬ꤏꤢꤪ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤜꤣ ꤕꤟꤥ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭, ꤜꤤ꤬ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬ ꤢꤨ꤭ ꤙꤢꤩ꤭ꤖꤢꤧꤜꤢꤨ꤭ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ ꤜꤝꤟꤤ꤭ꤗꤟꤢ꤭꤯

          ꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭

          ꤂꤯ ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤗꤟꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬

          ꤃꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤨ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

          ꤄꤯ ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭

 

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥ (꤁)


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤟꤛꤢꤩ꤬-

ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤓꤢꤨ꤬ꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤕꤜꤛꤢꤩ꤬ꤒꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤞꤛꤢ ꤔꤢ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤣꤙꤢ꤭ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤤꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤬, ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤥ꤬ꤊꤢꤪ꤭ꤋꤢꤨ꤭ ꤕꤚꤢꤧ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤋꤥ ꤡꤢꤪ ꤜꤢꤨ꤭ ꤙꤢꤒꤢꤩ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤖꤟꤌꤣꤖꤟꤌꤣ꤮ ꤢ꤬ꤘꤛꤢꤩꤞꤢꤧꤔꤟꤢꤩꤓꤛꤢ꤬ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬꤯

꤁꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ꤢꤨ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤒꤥ꤬ ꤒꤣ꤬ꤟꤢꤩ꤬  ꤔꤌꤣ꤬ ꤋꤤ꤭ꤔꤢꤩꤚꤤ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (꤂ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯꤄:꤃-꤄)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------꤯

꤂꤯ ꤢꤨ꤭ ꤙꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ꤢꤨ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤋꤚꤤ ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤒꤢꤩ꤭ꤊꤜꤥ꤭ꤗꤟꤢ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢꤜꤣ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤛꤢꤩ꤭ꤊꤜꤥ꤭꤯)

(ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬꤯꤄:꤁꤈)

(꤁) ꤢ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤜꤢ꤬ꤡꤟꤢꤨ ꤕꤟꤢ꤭꤯

(꤂) ꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤖꤢ꤭ꤐꤟꤛꤢꤩ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬꤯

(꤃) ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤪꤡꤢꤦ꤮ ꤕꤚꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤘꤢꤦ꤬ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤞꤢꤦ꤯

(꤄) ꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤜꤟꤢꤨ꤬ꤞꤢꤦ ꤚꤢꤪ ꤞꤢꤧꤤ꤬ꤏꤢꤩ꤭ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ꤯

(꤅) ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ꤕꤜꤥ꤭ꤖꤢꤧ ꤙꤢꤧ ꤊꤟꤌꤣ꤭ꤢꤨ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤙꤤ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤕꤟꤢ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤟꤢꤪ ꤜꤢꤨ꤭꤯

꤃꤯ ꤘꤣ (ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬꤯꤂:꤁-꤃) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬

(꤁) ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤛꤢꤩ ꤒꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤡꤟꤢꤨꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------꤯

(꤂) ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤃) ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤄꤯ ꤘꤣ (ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬꤯꤂:꤄-꤅) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ -

(꤁) ꤢꤨ꤭ ꤙꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤛꤢꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭

          ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤚꤛꤢ ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ, ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤚꤤ꤬ ꤒꤝꤟꤥꤚꤢꤧ꤭ ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬, ꤗꤟꤢꤒꤣ꤬ꤋꤥꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤕꤜꤢꤩ꤬ ꤜꤟꤢꤪ꤭ꤕꤜꤤ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤔꤌꤣ꤬ꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤗꤢ꤬ꤔꤢꤚꤢꤪ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤘꤛꤢꤩꤡꤟꤛꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤕꤚꤢꤧ ꤒꤢꤦ꤮ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤟꤢꤩꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤟꤛꤣ꤭ꤥ꤬ ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯

꤅꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤜꤟꤢꤧ꤬ꤓꤛꤢ꤬ꤔꤟꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

(꤂ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯꤅:꤁꤇)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------꤯

꤆꤯ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?                        (꤁ ꤕꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤢꤨ꤯ ꤁:꤂꤃)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------꤯

꤇꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤢꤨ꤬ꤡꤢꤧ꤭ꤒꤢ꤬ꤐꤟꤢꤧ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

(꤂ ꤕꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤢꤨ꤯꤁:꤄)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------꤯

꤈꤯ ꤘꤣ (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤃:꤁-꤂)ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬-

(꤁) ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------꤯

(꤂) ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ꤋꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤢ ꤔꤢ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------꤯

꤉꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤖꤢꤨꤋꤢꤨ꤭ꤖꤢꤨꤗꤢꤪ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤊꤢ꤬ꤜꤢ꤬ꤒꤤ꤯꤃:꤂꤆)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------꤯

꤁꤀꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤤ꤬ꤓꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤜꤝꤤ꤭ꤜꤟꤛꤢ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤊꤢ꤬ꤜꤢ꤬ꤒꤤ꤯꤄:꤄-꤇) (ꤔꤝꤥ ꤓꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭)

(꤁) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤡꤟꤢꤦ

(꤂) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤖꤢꤨ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤢꤨ꤭ꤡꤢꤧ꤭ꤒꤢ꤬ꤐꤟꤢꤧ

(꤃) ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬

(꤄) ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤥꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭

꤁꤁꤯ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? (ꤚꤥ꤭ꤗꤢꤩ꤬꤯꤈:꤁꤆)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------꤯


ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤋꤛꤢꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤕꤟꤢ꤭

꤁꤂꤯ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤓꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤛꤢ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤏꤛꤢꤩꤋꤢ꤭ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭꤯

(꤁) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤏꤛꤢꤩꤋꤢ꤭ꤚꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭? (ꤡꤛꤢꤩ꤭ꤗꤢ꤬ꤎꤣ꤬꤯꤁:꤁꤃)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----꤯

(꤂) ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭ ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤢꤨ꤭ ꤕꤟꤢꤩ꤭? (ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯ ꤄:꤁-꤃)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------꤯

(꤃) ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤡꤝꤤ꤬ ꤔꤟꤛꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (ꤡꤛꤢꤩ꤭ꤗꤢ꤬ꤎꤣ꤬꤯꤁:꤁꤄)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------꤯

꤁꤃꤯ ꤒꤢ꤬ꤔꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤛꤢꤗꤛꤢ (꤁ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯ ꤁꤀:꤁꤃) ꤔꤌꤣ꤬-

(꤁) ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤏꤤ꤭ꤒꤣ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤋꤥꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤓꤌꤣ꤭ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤕꤟꤛꤢꤢ꤬ꤏꤢꤧ꤭ ꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤔꤢ ꤢꤨ꤭ꤚꤟꤌꤣ꤬ ꤏꤤ꤭ꤒꤣ꤬ꤙꤢꤧ꤬  ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯(ꤒꤢꤩ꤭ꤊꤜꤥ꤭ ꤜꤤ꤬ꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭)

             ꤒꤥ꤭           -                  ꤞꤢꤦ

(꤂) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤙꤢꤩ꤬ꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤘꤢꤦ꤬ ꤕꤟꤢꤩꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤙꤢ꤮ ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------꤯

(꤃) ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤟꤛꤢꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤝꤟꤥ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------꤯


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭

꤁꤄꤯ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤟꤢꤩ꤭ ꤘꤛꤢꤩ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤕꤢꤩ꤭? (꤁ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬ ꤁꤅: ꤅꤇)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------꤯

꤁꤅꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢꤢ꤬ꤊꤜꤥ꤭ (꤂) ꤡꤣ꤬꤯           (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤅:꤄)

(꤁) --------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) -------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤆꤯ ꤘꤣ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭ ꤥ꤬ꤕꤢꤩ꤭?

(꤁) ꤂ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯ ꤆:꤁꤆ (꤂) ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬꤯꤃:꤁꤇ (꤃) ꤁ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯ ꤃:꤁꤆

꤁꤇꤯ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤊꤛꤢ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤋꤢꤨ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤓꤝꤥꤒꤢ꤬ꤏꤛꤢ꤬ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ꤕꤢꤩ꤭? (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬ ꤄:꤄)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------꤯

             ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ꤜꤤ꤭ꤖꤥ ꤚꤛꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ (ꤜꤤ꤬ꤚꤥ꤭ꤗꤢꤩ꤬꤯꤈) ꤔꤌꤣ꤬ꤟꤢꤪ꤯ (ꤒꤢ꤬ꤚꤢꤨ꤮ ꤒꤥ꤭ꤗꤢꤔꤟꤤꤚꤛꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ ꤁, ꤂, ꤁꤃, ꤂꤆, ꤃꤂-꤃꤉ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯

꤁꤈꤯ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤒꤟꤢ꤭ ꤒꤟꤌꤣ ꤊꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤚꤤ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤜꤥ꤬ꤤ꤬ꤜꤟꤛꤢ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

(ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤞꤤꤖꤢꤧꤍꤟꤥ꤯꤄:꤁꤄,꤁꤅) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤉꤯ ꤘꤣ (ꤡꤛꤢꤩꤗꤢ꤬ꤎꤣ꤬꤯꤄:꤇) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ ꤐꤟꤢꤨ꤭ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢꤢ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤢ꤬ꤒꤟꤥ ꤔꤛꤢꤩ꤭ꤒꤟꤥ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

(꤁)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ꤡꤟꤢꤨ꤭ꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤙꤢꤧ ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤟꤢꤩꤊꤜꤢꤪ, ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤊꤢꤨ꤭꤯ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤏꤢ ꤕꤢꤩꤊꤛꤢ꤭ ꤋꤤ꤭ꤔꤢꤩꤚꤤ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤋꤢꤨ꤬ꤊꤜꤢꤪ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤣ꤬ꤘꤟꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤏꤤꤘꤢꤦ꤬ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬꤯

꤂꤀꤯ ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤏꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢ ꤘꤣꤞꤢꤨ꤬ꤘꤣꤞꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤊꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤊꤟꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤭ (꤃)ꤡꤣ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? (ꤢꤩꤖꤢꤩꤞꤢꤨ꤬꤯꤆:꤁꤆,꤁꤇)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

꤂꤁꤯ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤜꤢ꤬ꤋꤢꤦ ꤒꤟꤢ꤭ ꤊꤛꤢ꤭ ꤘꤣ  ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤢꤦ꤭ ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

(꤁) (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯꤁꤁꤉:꤁꤁)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) (ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯꤂꤆:꤄꤁)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-꤯

ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤟꤤ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤛꤢꤛꤢꤧꤜꤟꤛꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ

             ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤘꤛꤢꤩ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤢꤧ ꤊꤟꤢ꤬ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤚꤢ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤟꤢꤪ, ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤒꤢ꤬ꤊꤜꤝꤥ꤬ ꤊꤛꤢ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤙꤝꤤꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤒꤥ꤬꤯ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤏꤢꤧ꤭ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤛꤢꤩꤊꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬꤯

꤂꤂꤯ ꤘꤣ (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁:꤉) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬-

(꤁) ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤊꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

(꤂) ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤕꤟꤛꤢꤛꤢꤧꤜꤟꤛꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤑꤢꤩ꤭ꤟꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ (꤂) ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

꤂꤃꤯ (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁:꤇) ꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤤ꤭ꤊꤛꤢ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤚꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤕꤚꤝꤟꤥꤜꤢꤨ꤭꤯

ꤢ꤬ꤒꤥ꤭            -         ꤢ꤬ꤞꤢꤦ

꤂꤄꤯ ꤘꤣ (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤞꤤꤖꤢꤧꤍꤟꤥ꤯꤂꤈:꤁꤃) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬

(꤁) ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤐꤟꤢꤓꤛꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤒꤢꤩ꤭?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤪ꤬ ꤒꤢꤩ꤭?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤋꤝꤤꤘꤢ꤬ꤠꤤ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤟꤛꤢꤛꤢꤧꤜꤟꤛꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤘꤣ (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯꤅꤁) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ꤔꤤ꤯ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ (꤁꤀-꤁꤃) ꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤊꤝꤤ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤥ꤭ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤮꤯

꤂꤅꤯ ꤟꤣ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ꤟꤢꤪ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤚꤛꤢ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? ꤖꤢꤨ ꤢ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤚꤛꤢ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤛꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤢꤩ꤭ ꤊꤚꤝꤟꤥ꤭ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤕꤜꤛꤢꤩ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤤ꤯

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

 

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥ (꤂)


ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬


ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤢ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬

꤁꤯ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢꤨ꤭ꤙꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤢ꤬ꤗꤝꤟꤤ꤭ ꤔꤢ-

(꤁) (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤁꤃:꤁꤃) ----------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭꤯ ꤂:꤃꤆) --------------------------------------------------------------------------꤯

(꤃) (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭꤯꤁꤀:꤃꤆) -------------------------------------------------------------------------꤯

(꤄) (ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬꤯꤁꤉:꤁꤆) -----------------------------------------------------------꤯

꤂꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤖꤢꤨꤋꤢꤨ꤭ ꤓꤌꤣ꤭꤮ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤢꤧꤊꤟꤢ꤬ ꤢꤨ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤗꤛꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤊꤜꤢꤪ꤬ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ (꤂)ꤡꤣ꤬꤯ (ꤊꤢ꤬ꤜꤢꤪ꤬ꤎꤢꤧ꤯꤁:꤁꤆-꤁꤇)

(꤁) ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤊꤜꤢꤪ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤗꤢ꤬ ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭꤯

(꤂) ꤢ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤖꤢꤧ꤭ꤢ꤬ꤘꤢ꤬ ꤔꤢ ꤗꤟꤌꤣꤢꤩꤠꤢ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭꤯

(꤃) ꤢ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤜꤢꤨ ꤗꤟꤢꤪꤋꤢꤨ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤞꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭꤯

(꤄) ꤢꤧ꤬ꤗꤢ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤙꤛꤢꤜꤟꤛꤢ꤬ꤒꤢꤩ꤭ꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤒꤛꤢ꤬ꤟꤤꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

(꤅) ꤢ꤬ ꤙꤛꤢꤜꤟꤛꤢ꤬ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤙꤢꤩ꤬ꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤔꤢ ꤊꤛꤢ꤭꤯

꤃꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ꤢ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬꤯

(ꤚꤥ꤭ꤗꤢꤩ꤬꤯꤁꤄:꤉)

꤄꤯ ꤘꤣ (ꤖꤤꤜꤤ꤬ꤕꤤ꤬꤯꤂:꤉-꤁꤁) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬

(꤁) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤟꤢꤪ ꤢ꤬ꤖꤢꤨꤋꤢꤨ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤛꤢ ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤨ꤭ ꤙꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------꤯

꤅꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤊꤢꤨ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢꤨ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤓꤝꤟꤥ꤭ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?(ꤊꤢ꤬ꤜꤢꤪ꤬ꤎꤢꤧ꤯꤁:꤁꤈)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------꤯

꤆꤯ (꤁ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯꤆:꤁꤉-꤂꤀) ꤟꤢꤩ ꤔꤢ-

(꤁) ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------꤯

(꤂) ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?


ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬꤯

꤇꤯ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤡꤛꤣ ꤘꤛꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤍꤟꤢꤨ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤕꤚꤤ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤜꤣꤥ꤬ꤊꤜꤢꤪ꤭  ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤚꤢꤧ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢꤩ꤭? (ꤖꤤꤜꤤ꤬ꤕꤤ꤬꤯꤄:꤈)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------꤯

꤈꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤜꤟꤛꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤕꤜꤛꤢꤩ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤟꤢꤪꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤢꤧ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭꤯ ꤂꤂:꤁꤀)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------꤯

꤉꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤙꤝꤤꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤊꤛꤢ꤭ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬, (ꤜꤤ꤬ꤚꤥ꤭ꤗꤢꤩ꤬꤯꤁꤂:꤁) ꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------꤯

             ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤙꤢꤩ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭, ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤕꤜꤛꤢꤩ꤬ꤟꤛꤢ꤭ꤕꤟꤥ ꤘꤣ (ꤖꤤꤜꤤ꤬ꤕꤤ꤬꤯꤃:꤃-꤁꤄) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤒꤢ꤬ꤜꤣ꤬ꤗꤛꤢꤗꤛꤢ ꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤟꤛꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤏꤢꤦ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤢ ꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤏꤢꤦ꤭ ꤔꤌꤣ꤬꤯

             ꤘꤣ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤢꤧꤗꤟꤥ꤬ꤏꤢꤦ꤬ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤥ꤬꤯ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤚꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭꤯ ꤒꤢ꤬ꤘꤣꤚꤢꤪ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤕꤣ ꤔꤟꤤ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤕꤢ꤬ꤒꤤ꤮ ꤔꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪ꤯

꤁꤀꤯ ꤘꤣ (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤁꤂:꤂꤆) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬-

(꤁) ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

(꤂) ꤢ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ꤒꤢ꤬ꤖꤥ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

(꤃) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢ꤭?


ꤙꤢꤩ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤚꤢꤪ ꤊꤚꤝꤥ꤭ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯

             ꤙꤢ꤮ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤐꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢ ꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ ꤟꤟꤢꤧ꤭, ꤗꤢ꤬ ꤒꤥ꤬ꤟꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤥ꤬꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤮ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ, ꤗꤢ꤬ ꤔꤢ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤘꤢꤦ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤡꤣ꤬꤮ ꤒꤥ꤬꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤐꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤡꤟꤛꤢꤕꤚꤢꤧ (꤅%)ꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤗꤢ꤬ꤔꤢ ꤊꤤ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤚꤝꤥ꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤟꤢ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤐꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤡꤟꤛꤢ (꤉꤅%)꤯ ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤡꤢꤨ꤭ꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ꤍꤟꤥ ꤚꤢꤪ ꤙꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤢꤧ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯

꤁꤁꤯ ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤋꤛꤢꤞꤛꤢꤩ꤭ꤓꤌꤣ꤭ꤕꤟꤢꤩ ꤟꤢꤪ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤥ꤭ꤊꤚꤝꤟꤥ꤭ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤌꤣ꤭ꤕꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤊꤚꤝꤥ꤭ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤖꤢꤨ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯꤅:꤁꤅)

꤁꤂꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦꤊꤚꤝꤟꤥ꤭ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤡꤢꤨ꤭ꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ (꤃)ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? (ꤜꤢꤨꤊꤢ꤬꤯꤉:꤂꤃)

(꤁)----------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂)---------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤃) -------------------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤐꤟꤢ ꤒꤥ꤭ꤜꤟꤛꤢ꤭ꤟꤤ꤬ꤓꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤍꤟꤥꤜꤢ꤬ꤏꤢ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭

             ꤒꤥ꤭ꤜꤟꤛꤢ꤭ꤟꤤ꤬ꤓꤢꤦ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤤ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ (ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤢꤩ꤭) ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤛꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤒꤥ꤭ꤜꤟꤛꤢ꤭ꤟꤤ꤬ꤓꤢꤦ꤬ꤜꤟꤥ꤬ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤞꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭꤯ ꤐꤟꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤒꤥ꤭ꤜꤟꤛꤢ꤭ꤟꤤ꤬ꤓꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤍꤟꤥꤜꤢ꤬ꤏꤢ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩꤡꤢꤨ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ꤗꤟꤢ ꤕꤟꤢ꤭ꤒꤥ꤬, ꤗꤟꤢꤒꤢ꤬ꤋꤥꤔꤌꤣ꤬ ꤊꤚꤝꤥ꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤖꤢꤨ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤔꤌꤣ꤬ꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤊꤤ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤠꤢ꤭ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤟꤢꤩꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬  ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤕꤟꤢ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤟꤢꤪ, ꤚꤢꤪ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢ ꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤟꤢꤪ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤪ꤯

             ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤕꤣ ꤜꤟꤢꤪ꤭ꤕꤜꤤ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤏꤤ꤭ꤗꤢꤩ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ, ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢꤩ꤭ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤔꤛꤣꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤕꤣ ꤔꤟꤤ ꤜꤟꤢꤪ꤭ꤕꤜꤤ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤛꤢ ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

꤁꤂꤯ ꤙꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤢꤧ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ ꤢ꤬ꤗꤥ꤬ꤢ꤬ꤚꤢ ꤋꤢꤨ꤭ꤜꤢꤩ꤬ꤠꤤ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤖꤟꤌꤣ꤮ ꤒꤟꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤊꤚꤝꤥ꤭ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤥ꤬, ꤢ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢ꤭ꤨ ꤊꤟꤌꤣ ꤕꤟꤢ꤭ ꤊꤜꤛꤢꤜꤟꤢꤩꤓꤢꤩ꤬ꤊꤜꤛꤢ꤬ꤕꤜꤢꤧ, ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢ꤬ꤜꤝꤟꤥ꤬ꤙꤢꤧ ꤒꤥ꤬ ꤒꤢꤦ꤮ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤊꤚꤝꤥ꤭ꤔꤥ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤛꤢꤩ꤭꤯ 

(ꤜꤢꤨꤊꤢ꤬꤯ ꤅:꤂꤇-꤂꤈)  ꤢ꤬ꤒꤥ꤭                    -                  ꤢ꤬ꤞꤢꤦ

꤁꤄꤯ (ꤊꤢ꤬ꤜꤢꤪ꤬ꤎꤢꤧ꤯꤃:꤂꤃-꤂꤄) ꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ -

(ꤔꤝꤥꤓꤢꤩ꤬ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭)

(꤁) ꤙꤤ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ꤯

(꤂) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤨ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤊꤛꤢ ꤔꤢ ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤔꤟꤢꤩꤋꤢꤨ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤩ꤬ꤏꤤ꤭ꤜꤟꤛꤢ ꤔꤟꤤꤜꤢꤨ꤭ꤒꤥ꤬꤯

(꤃) ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤨ꤬ꤥ꤬ꤞꤢꤧꤥ꤬, ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤗꤟꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤢ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤖꤢꤨ꤯

꤁꤅꤯ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤊꤢ꤬ꤜꤢꤪ꤬ꤎꤢꤧ꤯꤁:꤁꤈)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------꤯

꤁꤆꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤥ꤬ ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤖꤥ꤬ꤒꤢꤩ꤭? (ꤊꤢ꤬ꤜꤢꤪ꤬ꤎꤢꤧ꤯꤁:꤁꤈)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------꤯

꤁꤇꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ -----------------------------------------------------------------------------ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤢꤧꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤤꤒꤥ꤬꤯ (ꤜꤢꤨꤊꤢ꤬꤯꤆:꤄꤆)

꤁꤈꤯ ꤙꤤ ꤞꤤ꤭ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤡꤣ꤬ꤡꤣ꤬ ꤟꤢꤪ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤞꤤ꤭ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤩ꤬ ꤞꤤ꤭ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤡꤛꤢꤩ꤭ꤗꤢ꤬ꤡꤣ꤬꤯꤄:꤁꤃-꤁꤄)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤕꤣ ꤟꤢꤪ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤙꤢ꤮ ꤒꤢꤩ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ꤔꤤ꤯

             ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨ  ꤢꤨ꤭ꤚꤢ꤭ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤪꤟꤢꤧ꤭, ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤚꤢꤪ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤏꤢꤦ꤬ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ꤭ ꤔꤤ꤯

(꤁)  ꤗꤝꤤ꤬ꤜꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬              - ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤩ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤙꤢꤩ꤬ꤓꤛꤢ꤬ꤜꤣ꤭ ꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤟꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤗꤝꤤ꤬ꤜꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤂) ꤚꤢꤦ꤭ ꤔꤢ ꤒꤟꤢ꤭ꤤ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬     - ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤩ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤟꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤢꤨ꤭ꤚꤢꤦ꤭ꤕꤢꤨ꤭ꤓꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤃) ꤠꤢ꤭ (ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤊꤛꤢ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬, ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬, ꤔꤟꤢꤩꤊꤜꤟꤢꤪ) -ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤙꤢꤧ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤊꤚꤝꤥ꤭ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤖꤢꤨ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤄) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤋꤥ꤭ꤞꤝꤥ - ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤝꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤙꤢꤧ ꤟꤢꤪ ꤢꤨ꤭ ꤖꤢꤨ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤔꤌꤣ꤬ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤅) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤤꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤢꤧ         - ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤕꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤤꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤢꤧ ꤖꤢꤨ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤞꤢꤧꤔꤢꤪ꤭ꤕꤢꤨ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤔꤌꤣ꤬ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤆) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤥ꤭ꤗꤢꤧ꤭ꤏꤥ꤭ꤘꤛꤢ꤬    - ꤖꤢꤨ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢ꤬ꤏꤥ꤭ꤗꤢꤧ꤭ꤏꤥ꤭ꤘꤛꤢ꤬ ꤙꤢꤧꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤇) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬    - ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤞꤢꤧ ꤔꤢꤪ꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤜꤟꤢꤪ꤭ꤞꤢꤨ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭ꤞꤢꤧ ꤏꤢꤜꤟꤢꤩꤟꤢꤪꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤈) ꤥ꤬ꤊꤥ꤭ꤥ꤬ꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤏꤛꤣꤋꤢꤧ꤭  - ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤊꤥ꤭ꤥ꤬ꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤏꤢꤜꤟꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤪ ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤉) ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩꤋꤢ꤭ꤙꤛꤢ꤬        - ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤒꤥ꤭ ꤟꤢꤪ ꤙꤤ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤔꤢꤪ꤭ ꤥ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤣ꤬ꤖꤥ꤬ ꤟꤟꤢꤧ꤭?

(꤁꤀) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤐꤛꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤔꤢꤩ꤬    - ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤐꤛꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤔꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤟꤢꤪ ꤟꤟꤢꤧ꤭?

꤁꤉꤯ ꤗꤛꤢꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤜꤟꤢꤪ꤭ “ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤗꤟꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬” ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤜꤟꤢꤪ꤭꤯ ꤓꤌꤣ꤭ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤕꤣ ꤒꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥꤤꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤟꤤꤒꤥ꤬ ꤙꤤ ꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤖꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤚꤛꤢ ꤒꤟꤢ꤭ꤕꤜꤛꤢꤩ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ ꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ꤘꤢ꤭ ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩꤟꤢꤩ꤬ ꤚꤢꤪ ꤚꤢꤦ꤭ꤓꤢꤧ꤭, ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤤꤒꤟꤢꤧ꤬ꤖꤢꤧ ꤊꤤ꤬ ꤥ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ ꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ꤜꤢ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬꤯ ꤗꤢ꤬ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ꤔꤢꤪ ꤔꤢ ꤖꤢꤨ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤥ꤬꤯ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤡꤟꤛꤢꤔꤟꤢꤧ꤬ꤘꤢꤧ꤬ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ, ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤚꤢꤦ꤭ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤓꤢꤧ꤭ ꤥ꤬ꤜꤣꤥ꤬ꤙꤢ꤭ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤚꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬꤯ ꤗꤟꤢꤒꤢ꤬ꤋꤥ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤊꤤ꤬ ꤕꤣ ꤔꤟꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤒꤢꤦ꤮ ꤚꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ ꤡꤟꤛꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤕꤚꤢꤧ꤯

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥ (꤃)

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤥ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

 • ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭  ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭꤯
 • ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤟꤟꤢꤧ꤭?
 • ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤨ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭꤯
 • ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬
 • ꤚꤢ꤭ꤗꤟꤢꤥ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤜꤟꤢꤩꤖꤛꤢꤩꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬꤯

꤁꤯ ꤢꤨ꤭ ꤙꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤗꤢꤪꤎꤢꤧ ꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤓꤢꤩ꤬ꤊꤟꤢ꤬꤯꤃꤃:꤁꤁)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

꤂꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬ ꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬  ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤢꤨ꤭ꤕꤟꤢꤩ꤭? (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁:꤃)

꤃꤯ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢꤧ ꤟꤢꤪ ꤠꤢ꤭ ꤔꤢ ꤠꤢ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤞꤢꤧꤊꤚꤟꤢꤦ꤭ꤞꤢꤧꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ -----------------------------------------------------------------------------꤯ (꤁ ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯ ꤁:꤉)

꤄꤯ ꤋꤝꤤꤘꤢ꤬ꤠꤤ꤬ ꤞꤢꤧꤠꤟꤤ꤭ꤞꤢꤧꤢꤩ꤬ ꤜꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ - (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤂꤇:꤈, ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬ ꤆꤃:꤁) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤅꤯ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤛꤢꤩꤊꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢꤩ꤭?

    (꤁) (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤁:꤆) -------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤂:꤉) -------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬


ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭꤯

꤆꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤕꤢꤩ꤭? (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯ ꤅:꤃꤉)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

꤇꤯ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤜꤢꤨ꤭ ꤍꤟꤥ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

    (꤁) (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁꤄:꤂꤁) --------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁꤄:꤂꤃) ------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤃) (꤁ ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤃:꤂꤄) ------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ꤯ ꤕꤝꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬, ꤢ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥꤤ꤬ꤞꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭꤯

꤈꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤋꤥ꤭ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤩ ꤜꤢ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤔꤢ ꤙꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ꤞꤢꤧꤜꤟꤢꤪ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤢꤪ ꤜꤢ꤬ꤟꤛꤢ꤭ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤜꤢꤨꤊꤢ꤬꤯ ꤂꤄:꤃꤂)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤉꤯ ꤘꤣ ꤟꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤡꤟꤛꤢ ꤢ꤬ꤙꤝꤤꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤛꤢꤩ꤭ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?(ꤔꤢꤩ꤬ꤟꤢ꤬ꤗꤤ꤯ ꤉:꤃)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮


ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤟꤟꤢꤧ꤭?

ꤊꤤ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤣ ꤒꤥ꤬ ꤚꤢꤪ ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤛꤢꤩ꤭ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤕꤜꤛꤢꤩ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤟꤣꤗꤢꤪ꤭ ꤔꤤ꤯

 • ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤟꤣ ꤢꤧ꤬ ꤙꤤ (ꤜꤤ꤬ꤗꤢ꤬ꤊꤢꤨ) ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ (ꤜꤤ꤬ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬) ꤔꤌꤣ꤬꤯ ꤢ꤬ꤕꤢ꤬ꤒꤤ꤮ ꤒꤢ꤬ꤘꤢꤦ꤬ ꤢꤛꤢꤡꤢꤦ ꤟꤣꤓꤌꤣ꤭ ꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ ꤒꤣ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤢꤛꤢꤡꤢꤦ ꤟꤣ ꤒꤟꤌꤣ ꤡꤢꤪ ꤘꤣ ꤔꤢꤪ꤭ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤊꤛꤢ꤭ ꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤢ꤬ꤔꤟꤌꤣ ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤡꤢꤪ ꤔꤤ꤯
 • ꤟꤣꤕꤚꤢꤧ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ (꤂) ꤗꤟꤢ꤭ ꤕꤚꤢꤧ꤮ ꤗꤢ꤬ (꤅)ꤜꤢꤧ꤭ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭  ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤟꤣ ꤓꤌꤣ꤭ꤙꤢꤧ ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤕꤟꤢ꤭꤯


ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭


ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤨ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭꤯

             ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢꤢ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤥ꤬ (꤂) ꤡꤣ꤬꤯ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ ꤘꤤ꤭ꤒꤢꤦ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤓꤛꤢ꤬ ꤏꤢꤦ꤭ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤡꤟꤛꤢ ꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢꤢ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤛꤢꤩ꤭ꤡꤣ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤙꤢꤧ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢ꤭, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤕꤟꤢ꤭꤯

             ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤔꤌꤣ꤬ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤧ ꤖꤢꤨ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤖꤛꤢꤩꤢꤧꤢꤧ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤠꤤ꤭ꤊꤛꤢ꤭ꤙꤢꤧ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

꤁꤀꤯ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤐꤟꤢꤦ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤛꤢ꤭ ꤔꤟꤛꤣ꤭ꤡꤟꤛꤢ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ꤟꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬꤯꤃:꤁꤂)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤁꤯ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤙꤢꤧ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ꤊꤚꤟꤥ꤬ꤕꤚꤟꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?꤯ (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤅꤀:꤂꤃)꤯

꤁꤂꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤟꤛꤢ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

    (꤁) (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤁꤁꤉:꤆꤄)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤁꤄꤇꤯ ꤅)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤃) (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤁꤄꤈:꤁꤃)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤄) (꤁ ꤋꤚꤥ꤬ꤔꤤ꤬ꤊꤣ꤬꤯ ꤂꤉:꤁꤁-꤁꤃)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

             (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤁꤄꤅-꤁꤅꤀) ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤜꤤ꤬ꤤ꤬ꤚꤥ꤭ ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯  ꤒꤥ꤭ꤗꤟꤢ ꤔꤟꤤ ꤋꤝꤤ ꤘꤢ꤬ꤠꤤ꤬ ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤡꤣ꤬ (꤂꤀) ꤜꤣ ꤘꤣ (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤁꤄꤇) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯

꤁꤃꤯ ꤙꤤ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤜꤥ꤬ꤕꤟꤢ꤭ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

    (꤁) (ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬꤯꤅:꤂꤀)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯꤃꤂:꤅) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤄꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤊꤓꤟꤤ꤭ ꤋꤢꤦ꤭ꤋꤢꤦ꤭ꤟꤢ꤭ꤟꤢ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤥ꤬ (꤂) ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

    (꤁)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬


ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬

             ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤤ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤛꤢꤩ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤤ꤭꤯

             ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤧ꤭ꤡꤟꤢꤧ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤛꤢꤩ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭꤯

             ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤛꤢꤩ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤚꤌꤣ꤭ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤬꤯

             ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤟꤛꤢꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤛꤢꤩ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤟꤢꤦ꤭꤯

             ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤜꤛꤢꤩꤒꤟꤢꤧ꤬ꤍꤟꤢ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤛꤢꤩ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤊꤚꤌꤣ꤭ꤥ꤬ꤊꤜꤢꤧ꤭꤯

꤁꤅꤯ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤖꤢꤨꤗꤢꤪ꤬ꤖꤢꤨꤋꤢꤨ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ꤒꤥ꤭ ꤘꤣ ꤜꤢꤨ꤭ ꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

     (꤁) (ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯ ꤇:꤈) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) (ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯ ꤇:꤁꤁) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤆꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦꤞꤢꤧꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤔꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬, ꤡꤛꤣ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢꤩ꤭? (ꤡꤛꤢꤪ꤭ꤗꤢ꤬ꤎꤣ꤬꤯ ꤄:꤂)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------꤯

             ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤡꤢꤪꤢ꤬ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤖꤢꤨꤢ꤬ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ꤟꤢꤪꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤘꤛꤢꤩ ꤗꤟꤢꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤖꤢꤨ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤝꤟꤥ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢꤜꤣ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤚꤢ꤭ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤟꤢꤪ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤢꤩ꤭?, ꤘꤣ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ꤒꤢꤩ꤭? ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢ꤭ꤗꤟꤢꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤐꤟꤢꤦ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯


ꤚꤢ꤭


ꤗꤟꤢꤥ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤜꤟꤢꤩꤖꤛꤢꤩꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬꤯

             ꤙꤤ ꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤒꤢ꤬ꤖꤥ꤬ꤒꤢꤩ꤭ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤙꤢꤪꤜꤟꤢ꤭ ꤔꤟꤤꤡꤟꤛꤢ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤮ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬ ꤡꤢꤪ꤯

             ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤡꤢ꤭ꤢ꤬ꤏꤢꤧ꤭, ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤣꤙꤢ꤭ ꤔꤢ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤚꤢꤧ꤯(ꤢꤧꤒꤢ꤬ꤊꤤ꤬ ꤢ꤬ꤖꤛꤢꤩ ꤜꤢ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤤ ꤗꤟꤢꤪꤜꤤ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬)꤯

             ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤔꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬꤮ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤚꤟꤢꤩ꤯ ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ ꤥ꤬ꤖꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤔꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ ꤜꤣ ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤖꤢꤦ꤬ ꤚꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬, ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ꤚꤟꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬, ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤚꤟꤢꤩ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧ꤬꤯

꤁꤇꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤤ꤬ꤞꤛꤥꤤ꤬ꤞꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤋꤥ꤭ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (ꤔꤝꤥꤓꤢꤩ꤬ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭)

 • ꤙꤤ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤋꤥ꤭ ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭꤯
 • ꤙꤤ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢ꤬ꤩ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤨ꤬ꤥ꤬ ꤞꤢꤧꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭꤯
 • ꤙꤤ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤙꤢꤧꤗꤟꤢꤨ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤩꤞꤤꤘꤛꤢꤩꤖꤢꤧ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭꤯

꤁꤈꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤩ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤏꤢꤦ꤬ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ ꤜꤣ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤅:꤃)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

꤁꤉꤯ ꤘꤣ (ꤗꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤯꤁:꤃꤅) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬-

    (꤁) ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤖꤛꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤖꤢꤧ꤭ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) ꤢ꤬ ꤖꤛꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤖꤢꤧ꤭ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ꤒꤢ꤬ꤖꤥ꤬ ꤒꤢꤩ꤭?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤂꤀꤯ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤟꤢꤩ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤖꤥ꤬ ꤒꤢꤩ꤭?(ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯꤆:꤆) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤂꤁꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯꤁꤈:꤁꤉) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------꤯

             ꤢ꤬ꤚꤟꤢꤩꤜꤣ ꤖꤛꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤖꤛꤢꤩꤖꤟꤌꤣ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤕꤚꤢꤧ ꤔꤤ꤯ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤖꤛꤢꤩꤙꤢꤧ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤥ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤥ꤬ꤖꤛꤢꤩꤓꤢꤨ꤭ ꤜꤣ ꤕꤟꤥ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤐꤢꤨ꤭ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤛꤢꤩ꤭ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤖꤛꤢꤩ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤢ꤬ꤡꤟꤢꤨ ꤊꤛꤢ꤭ ꤢꤧꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ ꤊꤟꤢꤦ ꤜꤢ꤬ꤡꤟꤢꤨ ꤊꤛꤢ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ꤖꤛꤢꤩꤗꤢꤪ꤭ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤤ ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤤ꤯


ꤚꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤜꤟꤢꤩꤖꤛꤢꤩ ꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬꤯

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤠꤢ꤭ꤖꤛꤢꤩꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ ꤜꤣ ꤙꤤ--------------------------------------------------------------------꤯ ꤚꤢꤪ ꤠꤢ꤭ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤠꤢ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤖꤛꤢꤩ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ -----------------------------------------ꤕꤜꤤ ꤟꤢꤪ꤯ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤟꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭, ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤖꤛꤢꤩꤒꤢꤦ꤮ ꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ ꤚꤛꤢ ꤜꤣ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤢ꤬ꤏꤛꤣꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤢ꤬ꤏꤛꤣꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤤ꤯ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤢꤧꤓꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤜꤢꤨ꤭ ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤒꤢꤪ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤢꤧ꤬ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭꤯ ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤕꤚꤛꤢ꤭ꤕꤚꤛꤢ꤭ ꤊꤛꤢ꤭ ꤕꤚꤢꤧ ꤍꤟꤥ ꤕꤢ꤬ꤒꤤ꤮ ꤗꤢꤦ꤭ ꤖꤢꤨ ꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ (ꤒꤢꤧ꤬ꤜꤤ꤬ꤖꤥ꤭) ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤖꤛꤢ꤭ꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤨ꤭ꤒꤥ꤬꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤪꤞꤢꤦꤖꤢꤦ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤢꤨ꤬ꤓꤛꤢ꤬ꤓꤢꤨ꤭ꤓꤛꤢ꤬꤯

            

ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤔꤛꤢꤩ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤗꤢꤩꤊꤟꤢ꤬ ꤥ꤬ꤔꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤥ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤞꤌꤣ꤭ ꤔꤌꤣ꤬꤯

 

ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥ (꤄)


ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭

 

- ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤢꤧꤊꤟꤢꤦ

- ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤛꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ

- ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭

- ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ

- ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ

- ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤩꤞꤤꤘꤛꤢꤩꤖꤢꤧ ꤘꤣ ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬

             ꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤟꤢꤪ꤯


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤢꤧꤊꤟꤢꤦ

꤁꤯ ꤙꤤ ꤋꤢꤨ꤭ꤢꤧ꤬ꤘꤚꤢꤨ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ꤓꤌꤣ꤭ ꤔꤢ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?   (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤁:꤄꤀-꤄꤂)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------꤯

꤂꤯ (ꤜꤤ꤬ꤗꤢ꤬ꤊꤟꤢꤨ꤯꤅:꤁꤉) ꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤙꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤠꤟꤢꤧꤓꤢꤩ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤋꤤ꤭ꤔꤢꤩ ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤖꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭-

    (꤁) ꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤡꤛꤣ ꤢꤧ꤬ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) ꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤃꤯ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤊꤛꤢ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤛꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤢꤨ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤘꤛꤢꤩ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤖꤢꤩꤒꤢꤩ꤭? (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤖꤢꤨ꤯ ꤄:꤂꤀) (ꤒꤢꤩ꤭ꤊꤜꤥ꤭ꤗꤟꤢ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ꤔꤌꤣ꤬)

    (꤁) ꤊꤤ꤬ ꤢꤨ꤭ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤒꤢꤦ꤮ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ꤯

    (꤂) ꤊꤤ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤔꤟꤤ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤥ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤡꤢꤪ ꤒꤥ꤬ꤡꤢꤪ꤯

    (꤃) ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤟꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤨ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤒꤥ꤬꤯

꤄꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤟꤢꤩ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤣ꤬ꤑꤢ꤭꤯ ꤂꤂:꤁꤅)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤅꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤞꤢꤧꤒꤢ꤬ꤚꤢꤧ꤭ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤒꤢꤩ꤭?

(ꤚꤥ꤭ꤗꤢꤩ꤬꤯ ꤁:꤁꤆)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

ꤘꤣ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢꤩ꤭ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤆꤯ ꤘꤣ (ꤜꤢꤨ꤭ꤊꤢ꤬꤯꤂꤄:꤄꤆-꤄꤈) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬

    (꤁) ꤖꤢꤨ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤕꤚꤟꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤓꤌꤣ꤭ ꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤛꤢ꤬ꤟꤤꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ ꤒꤢꤩ꤭?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤋꤥ꤭ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤒꤢꤩ꤭?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤃) ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤭ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤗꤢ꤬ꤢꤨ꤭ ꤕꤢꤩ꤭?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤛꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ

             ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤋꤛꤢ꤮ ꤢ꤬ꤟꤣ ꤔꤢꤪ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤒꤥ꤬꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤟꤥ꤭꤮ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤟꤛꤢ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤕꤚꤢꤧ ꤑꤢꤩꤑꤢꤩ꤮ ꤒꤣ꤬ꤖꤟꤌꤣꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤊꤤ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤔꤢ꤭ꤪ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤟꤛꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ꤑꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤋꤚꤤ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯

꤇꤯ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢ ꤟꤢꤪ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤖꤢꤨꤗꤢꤪ꤬ꤖꤢꤨꤋꤢꤨ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤓꤢꤦ꤭ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤕꤛꤢꤩꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤟꤢꤪ ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤛꤢꤩ꤭  (ꤖꤤꤜꤤ꤬ꤕꤤ꤬꤯ ꤂:꤁꤅)

    (꤁) ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤓꤛꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩꤢꤨ꤭ ꤙꤤ ꤟꤢꤩ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤛꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤈꤯ ꤘꤣ (ꤗꤢꤞꤢꤧ꤯ ꤅:꤁꤆) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ -

    (꤁) ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢ ꤒꤢꤦ꤮ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤜꤢ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨ ꤒꤢꤩ꤭?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

(꤂) ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤙꤝꤤꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢ꤭ ꤒꤢꤩ꤭?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤚꤢ꤭ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤛꤣ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤚꤢ꤭ ꤜꤤ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤦ ꤟꤟꤢꤧ꤭ ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ꤟꤟꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤣ ꤟꤛꤢ꤭ ꤜꤟꤢꤪ꤭ꤕꤜꤤ꤭ ꤟꤢꤪ꤯ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤚꤢ꤭ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨ ꤒꤢꤩ꤭?


ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭

꤉꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤢꤪꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤓꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ ꤢ꤬ꤙꤝꤤꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (ꤜꤤ꤬ꤓꤢꤨ꤬ꤞꤢꤧꤓꤛꤢ꤬꤯ ꤁꤀꤇:꤂)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤀꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤜꤤ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ ꤜꤢꤨ꤭ ꤗꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬, ꤢ꤬ꤡꤟꤛꤢꤜꤤ꤬ꤡꤟꤛꤢꤜꤟꤢ꤭ ꤒꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤋꤛꤢꤡꤟꤛꤢ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤯ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤛꤢꤩ꤭ꤡꤣ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? (ꤛꤥ꤭ꤟꤢ꤬꤯꤉:꤂꤅)

    (꤁) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤁꤯ ꤙꤤꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤔꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (꤁ ꤕꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤢꤨꤨ꤯ ꤃:꤁꤅)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------꤯

             “ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤦ꤬ꤜꤝꤥ꤭ ꤟꤢꤩꤕꤜꤢꤧ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤤ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ (ꤏꤛꤢꤩꤔꤢꤩ꤬) ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭꤮ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤬, ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤢꤧꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤘꤣ ꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭꤮ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤪ꤯”


ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ

             ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤖꤢꤨ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤔꤌꤣ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤡꤛꤣ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩꤢꤨ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤢꤨ꤭ꤕꤟꤢꤦ ꤘꤢꤪꤔꤟꤛꤣ꤭ ꤊꤚꤟꤢꤦ꤭ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪꤟꤢꤪ ꤜꤢꤨ꤭ ꤘꤣ ꤋꤢꤨ꤬ꤚꤢ꤬ꤕꤟꤥ꤬ ꤊꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤪ꤯ ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤊꤜꤛꤢ ꤊꤤ꤬ ꤗꤥ꤭ꤕꤟꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤜꤟꤢꤩ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤭ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤋꤢꤦ꤭ꤋꤢꤦ꤭ꤟꤢ꤭ꤟꤢ꤭ ꤕꤟꤢ꤭ ꤕꤚꤢꤧꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤟꤣ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤖꤢꤨ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤘꤣ ꤋꤓꤤꤘꤢꤨ꤬ (ꤢ꤬ꤊꤚꤤꤕꤢ꤬) ꤔꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤘꤢꤨ꤬ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤓꤢꤨ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ꤟꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤘꤣ (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭꤯꤂꤆:꤁-꤂꤉) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬꤯ ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯

꤁꤂꤯ ꤢ꤬ꤡꤢꤓꤛꤢ꤬ ꤋꤛꤢꤢ꤬ꤞꤢꤧ ꤔꤢ (ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ꤯ ꤂,꤃) (ꤔꤝꤥꤓꤢꤩ꤬ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭)꤯

   (꤁) ꤢ꤬ꤙꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤜꤢꤨ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣꤑꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

   (꤂) ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤤ꤬ꤏꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤪ꤬ ꤢꤨ꤭꤯

    (꤃) ꤢ꤬ ꤙꤢꤩ꤬ꤐꤟꤢꤦꤙꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢ ꤢꤨ꤭ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤘꤥ꤭ꤞꤢꤧꤍꤟꤢ꤬꤯

꤁꤃꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤥ꤬ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧꤜꤟꤛꤢ꤬, ꤘꤢꤨ꤬ꤓꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤛꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤐꤟꤢꤦꤑꤟꤢ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤨ꤬ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢꤢ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤜꤢꤧ꤭, (ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ ꤄,꤅) ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤙꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤊꤜꤢꤪ꤬ ꤘꤣ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤥ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ꤯꤉-꤁꤀)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤁꤄꤯ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢ꤬ꤊꤜꤛꤢ꤬ꤊꤟꤢ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤢꤩ꤭?

(꤁꤂-꤁꤅) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------꤯

꤁꤅꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭꤯

(꤂꤃) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

             ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤟꤢꤦ꤭ꤗꤤ꤬ꤜꤢ꤬ ꤟꤢꤩꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭? “ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤢꤧ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤡꤤ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤦ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢꤪ ꤋꤚꤤ ꤋꤛꤢꤞꤛꤢꤩ꤭ ꤟꤢꤪ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ ꤟꤢꤪ꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤊꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤩꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬꤯ ꤓꤌꤣ꤭꤮ ꤒꤥ꤬ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤊꤢꤨ꤭ ꤟꤢꤩꤕꤟꤥ ꤔꤢ ꤢꤨ꤭ ꤤ꤬ꤜꤟꤌꤣꤓꤌꤣ꤭ ꤋꤚꤤ ꤚꤢꤪ ꤞꤌꤣ꤭ꤑꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤑꤢꤩ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ ꤤ꤬ꤓꤢꤪ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤖꤢꤨ ꤏꤛꤢꤩꤞꤢꤧꤔꤛꤢꤩ꤭꤯” (꤁ꤊꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤞꤢꤨ꤬꤯ ꤁꤅:꤃-꤄)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------꤯

꤁꤆꤯ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤋꤝꤤꤢ꤬ꤋꤚꤤꤕꤢ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ꤖꤢꤨ ꤂꤇)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------꤯

꤂꤇꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ ꤔꤟꤤꤟꤌꤣ꤭ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤞꤢꤧꤔꤢꤪ꤭ ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤖꤢꤨ ꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬,  ꤗꤢ꤬ꤔꤢ ꤖꤢꤨ ꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤟꤢꤦꤡꤢꤪ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤔꤢꤪ꤭ ꤋꤛꤢꤙꤢꤧ꤬ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤢꤨ꤭ ꤒꤥ꤬꤯ ( ꤢ꤬ꤒꤥ꤭  ------------  ꤢ꤬ꤞꤢꤦ)

꤁꤈꤯ ꤟꤣꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤋꤛꤢꤩ꤭ (ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ꤖꤢꤨ꤯꤂꤆:꤁-꤂꤃) ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢꤪ ꤙꤢꤩ꤭ꤖꤢꤧ ꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤚꤤ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

    (꤁) ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤪꤞꤢꤦꤖꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤯

    (꤂) ꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤏꤢꤦ꤬ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ꤯

    (꤃) ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤓꤛꤢ꤬ꤓꤢꤨ꤭ꤓꤛꤢ꤬꤯

    (꤄) ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤟꤢꤦ꤭ꤗꤤ꤬ꤜꤢ꤬꤯


ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ

             ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤟꤤꤟꤌꤣ꤭ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤢꤪꤜꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤟꤢꤪ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ꤜꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤢꤨ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?  ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤟꤢꤪ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤛꤢꤜꤣ ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬ ꤟꤢꤪ, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤜꤤ꤭ꤖꤥ꤮ ꤡꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤕꤟꤢ꤭꤯ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤋꤥ꤭ꤙꤢꤪꤞꤛꤥ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤜꤝꤤ꤭ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤛꤢ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢꤦꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤢꤧꤊꤟꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤔꤤ꤯ ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤛꤣ꤬ꤑꤟꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤟꤢꤩꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤢꤪ ꤗꤟꤢ ꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤚꤢꤧ ꤔꤤ꤯

- ꤟꤢꤩꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤜꤟꤢꤩꤊꤜꤥ꤭ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤟꤢꤩꤕꤝꤟꤥ꤭ꤚꤥ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤕꤚꤢꤧ ꤔꤤꤔꤤ꤯

- ꤟꤢꤩ ꤕꤚꤢꤧ ꤍꤟꤥ ꤘꤣ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤟꤢꤩꤕꤚꤢꤧ (꤃,꤄) ꤕꤜꤤ ꤔꤌꤣ꤬ꤕꤚꤢꤧ ꤔꤤ꤯

-ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤓꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤟꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭꤯

-ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤘꤣ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤛꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤙꤢꤧ꤬ꤡꤤꤚꤛꤢ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ꤕꤟꤢ꤭꤯


ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤔꤢꤩ꤬ꤚꤟꤢꤩ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

             ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ ꤒꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ ꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤢꤨꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬꤯ ꤢꤨ꤭ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤢꤧꤗꤟꤥ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤣ ꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤕꤜꤥ꤭ꤖꤢꤧ ꤚꤛꤢ ꤕꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤢꤨ꤭ ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤚꤢ꤭ꤕꤜꤥ꤭ꤖꤢꤧꤚꤛꤢ ꤔꤤ꤯

    (꤁) ꤢ꤬ꤚꤟꤢꤩꤜꤣ ꤚꤢ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤚꤤ꤬ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ꤒꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤒꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤊꤤ꤬ꤖꤢꤨ꤯

    (꤂) ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤚꤢ꤭ ꤊꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤡꤛꤣ ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤋꤚꤤ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤒꤢꤩ꤭? ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤤ꤯

    (꤃) ꤓꤌꤣ꤭ ꤚꤢ꤭ꤓꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤔꤢ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤙꤝꤤꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ (ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭, ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤢꤧꤊꤟꤢ꤬, ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤢ꤬ꤡꤟꤢꤨꤊꤢ꤬ꤙꤢꤧ, ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤊꤚꤟꤢꤦ꤭ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭) ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤤ꤯

             ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤔꤟꤤꤟꤌꤣ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤤ꤯ ꤚꤢ꤭ꤗꤟꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤡꤛꤣ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤔꤢ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤔꤌꤣ꤬ ꤞꤢꤧꤔꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤗꤝꤤ꤭ ꤚꤢꤪ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤘꤣ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤤ꤯


ꤚꤢ꤭ꤒꤟꤢ꤭ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤙꤤ ꤜꤤ꤬ꤊꤜꤥ꤭ꤘꤢ꤭ꤊꤢꤨ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤤ꤯

꤁꤯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤂꤯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤃꤯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯


ꤋꤚꤤꤖꤢꤨꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤚꤢ꤭ꤊꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ

             ꤋꤥꤑꤟꤢ ꤠꤢ꤭ ꤢꤨ꤬ꤡꤢꤧ꤭ꤒꤢ꤬ꤐꤟꤢꤧ ꤔꤢ ꤠꤢ꤭ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤐꤟꤢꤓꤛꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤠꤢ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤜꤢꤨ꤭ ꤊꤛꤢ꤭ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤟꤢꤪ ꤔꤢ ꤠꤢ꤭ꤖꤢꤨꤠꤢ꤭ꤗꤢꤩ꤭ꤞꤤ꤭ ꤟꤢꤪ꤯ ꤗꤢ꤬ꤔꤢ ꤠꤢ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢꤩꤕꤟꤢ꤭ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬, ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯ꤠꤢ꤭ ꤘꤛꤢꤩ ꤡꤢꤪ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬꤮ ꤒꤥ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤊꤤ꤬ ꤔꤟꤤ ꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤪ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤘꤢꤨ꤬ꤐꤟꤢꤓꤛꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤓꤌꤣ꤭ꤘꤢꤦ꤬ ꤟꤢꤪ꤯  ꤠꤢ꤭ ꤘꤛꤢꤩ ꤡꤢꤪ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤟꤢꤩꤋꤢꤨ꤬ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤡꤢꤪ ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤊꤤ꤬ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤꤒꤥ꤬ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤋꤛꤢ꤮  ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤏꤤ꤭ꤕꤜꤢꤧꤙꤢꤧ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤥ꤭ꤖꤢꤏꤥ꤭ꤚꤛꤢ꤬ ꤒꤥ꤬꤯


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤩꤞꤤꤘꤛꤢꤩꤖꤢꤧ ꤘꤣ ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬

꤁꤉꤯ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤡꤛꤣꤒꤢ꤬ꤖꤢ꤭ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤢꤩ꤭? ꤘꤣ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢꤩ꤭? (꤂ ꤒꤤ꤬ꤗꤢ꤬ꤞꤢꤩ꤬꤯꤂:꤂꤃)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤂꤀꤯ ꤘꤣ (꤂ ꤒꤥ꤬ꤗꤢ꤬ꤞꤢꤩ꤬꤯꤂:꤂꤄) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ -

    (꤁) ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ꤢ꤬ꤡꤟꤢꤦ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤥ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤚꤢꤪ꤬ꤔꤟꤤ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

    (꤂) ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------꤯

꤂꤁꤯ ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤟꤤ ꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤒꤥ꤭ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭? (ꤕꤟꤚꤢꤧ꤬ꤘꤣꤑꤢ꤭ꤖꤢꤨ꤯꤄:꤂꤉)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------꤯

             “ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤦ꤭ꤟꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤜꤥ꤭ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤖꤢꤧꤓꤢꤩ꤬ ꤡꤟꤛꤢ ꤕꤟꤢꤩꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤍꤟꤥ꤯” ꤗꤢ꤬ꤔꤢ ꤙꤤ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤋꤛꤢꤞꤢꤧ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤢꤩ꤬ꤐꤟꤢꤦꤙꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢ ꤕꤟꤢ꤭ ꤡꤢꤪ ꤢꤨ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬꤮ ꤒꤥ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ꤚꤢꤪ ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤢꤧꤓꤥ꤭ꤢꤧꤗꤟꤥ꤬, ꤠꤢ꤭ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤟꤢꤩ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬꤯ꤙꤤ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤛꤣꤒꤟꤢꤧ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤥ꤭ꤒꤟꤢ꤭ꤙꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤗꤟꤢꤒꤥ꤬ꤚꤢꤪ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤑꤢꤩ꤭ꤑꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤤ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢ꤭ꤏꤢꤦ꤬ ꤔꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ ꤋꤢꤦ꤭ꤋꤢꤦ꤭ ꤟꤢ꤭ꤟꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬, ꤠꤢ꤭ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦꤟꤢꤩ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤕꤚꤢꤧ꤯

             ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤝꤝꤥ ꤙꤢꤧ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬꤬ ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤑꤟꤢꤢꤩ꤬, ꤢ꤬ ꤢꤧꤗꤟꤥ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤛꤢꤊꤟꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤞꤛꤢ꤭ ꤕꤟꤥ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ(꤁), ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥ (꤃) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤔꤤ꤯


ꤜꤟꤥꤙꤢꤩ꤭

             ꤘꤣ ꤜꤣꤙꤢ꤭ ꤔꤢ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ꤖꤢꤧꤓꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤕꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤓꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤘꤣ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ (꤁) ꤔꤢ (꤂) ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤙꤢꤩ꤬ ꤚꤟꤢꤩ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤣꤑꤢꤩ꤭, ꤓꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤤ꤭ꤒꤢꤩ꤭ꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤕꤣ ꤔꤟꤤ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤖꤢꤨ ꤢ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬꤯ ꤋꤚꤤ ꤊꤤ꤬ ꤕꤣꤔꤟꤤ ꤗꤟꤢꤜꤢ꤬ꤊꤥ꤭ ꤟꤢꤩꤗꤢ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤥ꤬ꤊꤜꤟꤢꤪ꤬ꤗꤢ꤬ ꤕꤟꤢ꤭, ꤓꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤜꤣꤙꤢ꤭ ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤝꤤꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢ꤭꤯

ꤜꤟꤥꤙꤢꤩ꤭ ꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤩ꤬ ꤚꤟꤢꤩ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤣꤑꤢꤩ꤭

 

                              ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤐꤟꤢꤐꤟꤥ꤬

 • ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤜꤟꤥꤙꤢꤩ꤭ ꤒꤣ꤬ꤙꤢꤩ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤕꤚꤛꤢꤩ꤭ꤢꤛꤢꤩꤚꤛꤢ꤬, ꤓꤌꤣ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤ ꤡꤟꤛꤢ ꤜꤢꤨ꤭ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤜꤟꤥꤤ꤬ꤔꤟꤌꤣ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤕꤚꤛꤢꤩ꤭ꤢꤛꤢꤩꤚꤛꤢ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ꤯ ꤢ꤬ꤞꤛꤢꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤜꤣꤙꤢ꤭ ꤔꤢ ꤞꤢꤧꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤗꤢ꤬ ꤗꤟꤢ ꤢ꤬ꤙꤢꤩ꤬ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤘꤣ ꤑꤢꤩ꤭ ꤓꤌꤣ꤭ ꤢ꤬ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤕꤣ ꤔꤟꤤ ꤢ꤬ꤔꤟꤢꤩ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤪ꤯ 
 • ꤜꤟꤥꤋꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤒꤢ꤬ꤚꤛꤢꤩ꤭ ꤥ꤬ ꤘꤣꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤢꤨ꤭ ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯
 • ꤜꤟꤥꤋꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤥ꤬ ꤊꤢ꤬ꤓꤛꤢ꤬ꤊꤢ꤬ꤜꤟꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤟꤢꤪ ꤊꤝꤟꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭, ꤟꤣ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤋꤢꤧꤋꤥ꤭ ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯  
 • ꤜꤟꤥꤋꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤡꤛꤣꤚꤢꤦ꤬ꤘꤢꤦ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤚꤢꤪ꤭ꤊꤜꤢꤧ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤗꤟꤢ ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤘꤣ꤬ꤑꤢ꤭ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤨ꤭ ꤔꤢ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭, ꤔꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤙꤢꤪꤞꤛꤥꤋꤢꤧꤋꤥ꤭ ꤜꤢꤨ꤭ ꤔꤢ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯
 • ꤜꤟꤥꤒꤟꤢꤪꤓꤢꤧꤙꤢ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤊꤜꤢꤪ꤭ ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤘꤛꤢꤩꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤕꤚꤤꤖꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ꤡꤢꤨ꤭ꤢꤩ꤬ ꤙꤛꤢ꤬ꤡꤢꤧ꤬ꤋꤚꤤ ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤔꤌꤣ꤬ ꤟꤢꤪ꤯

        ꤘꤣ ꤋꤚꤤꤖꤢꤨꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤊꤢꤨ꤭ꤔꤌꤣ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨ ꤢꤨ꤭ꤙꤢꤩ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤟꤢꤪ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ ꤛꤢꤩ꤭ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤥ꤬ ꤓꤝꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤜꤥ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ꤯ ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤋꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤐꤟꤢꤐꤟꤥ꤬ ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢꤪ ꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤩꤢꤨ꤭ ꤔꤤ꤯

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.