ꤢ꤬ꤋꤢ꤭ꤏꤛꤢꤩ

ꤢꤧꤗꤟꤥ꤬ ꤏꤢꤦ꤬ ꤔꤟꤢꤧ꤬

 

       ꤓꤢꤦ꤭ꤋꤢꤧ꤭ ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤔꤢ Internet ꤔꤌꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤒꤢ꤬ꤖꤢ꤭ꤐꤛꤢꤩ꤬ ꤕꤢ꤭ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤔꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧꤖꤢꤨ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤟꤢꤪ꤯ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤘꤢꤨ꤬ꤘꤢꤨ꤬ ꤕꤢ꤬ꤒꤤꤒꤤ, ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤥ꤬ꤙꤤꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤒꤣ꤬ꤖꤥ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬, ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ Internet ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤤ꤯

ꤖꤢꤨꤔꤌꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤙꤢꤗꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤝꤢꤧꤏꤢ (Website) ꤛꤢꤩ꤭ꤗꤢ꤬ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤛꤢꤏꤢꤦ꤭ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤜꤟꤤ꤬ꤖꤢꤨ ꤜꤟꤢꤪ꤭꤮ ꤕꤜꤤ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤗꤛꤢꤕꤟꤢꤨ꤭ ꤞꤢꤧꤑꤢꤩ꤭ ꤙꤢꤧ ꤔꤟꤤ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤍꤟꤥ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤚꤢꤧ꤯ ꤙꤢ꤮ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤗꤛꤢꤕꤟꤢꤨ꤭ ꤘꤛꤢ꤬ꤓꤛꤢ꤬ ꤙꤢꤧ ꤔꤌꤣ꤬ ꤚꤢꤪ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤛꤢ꤬ꤓꤛꤢ꤬ ꤢꤧ꤬ꤕꤢ꤭, ꤕꤟꤌꤣꤠꤟꤛꤢꤗꤟꤌꤣꤖꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤞꤤ꤭ ꤓꤛꤢ꤬ꤗꤛꤢ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤝꤢꤧꤏꤢ (Website) ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤙꤢꤧ꤬ꤙꤢꤧ꤬ ꤞꤤ꤭ ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤘꤛꤢꤩꤞꤤꤘꤛꤢꤩꤖꤢꤧ ꤏꤢꤦ꤬ ꤊꤟꤌꤣ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤖꤢꤨꤒꤢꤩ꤭꤮ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤔꤟꤤ꤯ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤢꤧꤗꤟꤥ꤬ꤏꤢꤦ꤬ ꤞꤤ꤭꤯

 

ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤏꤢꤪꤚꤤ꤬ꤘꤢꤦ꤬ ꤞꤤ꤭ ꤕꤝꤟꤥ꤭꤮ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤕꤢ꤭ ꤔꤤ꤯

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.