ကဗျာများ

ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭

ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤜꤤ꤬ꤙꤢꤧ꤬ꤏꤢꤪ꤭ꤚꤤ꤬

ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤗꤢ꤬ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤢ꤬ꤜꤢ꤭ꤢ꤬ꤍꤟꤥ

ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭

ꤘꤣ ꤠꤢ꤭ꤑꤢꤩ꤭ ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭

ꤗꤟꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤑꤢꤩ꤭꤯

   

   

  

  

  

ꤋꤢꤨ꤭ꤎꤢꤧꤋꤢꤧ

ꤋꤢꤨ꤭ꤎꤢꤧꤋꤢꤧ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤖꤢꤧ꤭ ꤒꤢ꤬ꤜꤣ

ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤢꤦ꤬ ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ

ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤚꤟꤥ ꤢ꤬ꤊꤜꤢꤧ꤭

ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤓꤝꤥꤒꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ

ꤢꤛꤢꤡꤢꤦ ꤓꤛꤢ꤬ꤗꤛꤢ ꤘꤣ ꤞꤢꤪ꤬ꤜꤟꤥ꤬

ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ꤓꤛꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭

ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤟꤢꤩ ꤋꤢꤨ꤭ꤎꤢꤧꤋꤢꤧ ꤔꤢ

ꤊꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤗꤢꤪ꤭.... ꤊꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤗꤢꤪ꤭....꤯

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ ꤗꤟꤥ꤬ ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ

 

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ ꤗꤟꤥ꤬ ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ....

ꤗꤟꤥ꤬ꤘꤛꤢꤩ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤔꤟꤢꤩ

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤥ꤬ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ....

ꤗꤟꤥ꤬ꤘꤛꤢꤩ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤟꤤ꤬ꤖꤢꤨꤖꤛꤢ꤭ꤖꤢꤨ

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤥ꤬ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ....

ꤗꤟꤥ꤬ꤘꤛꤢꤩ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤜꤝꤤ꤭ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤜꤛꤢ꤭

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤥ꤬ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ....

ꤗꤟꤥ꤬ꤘꤛꤢꤩ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤓꤢꤦ꤭ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤘꤢꤪ

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤥ꤬ꤠꤢ꤭ ꤟꤢꤩꤚꤢꤪ....

ꤗꤟꤥ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤞꤢꤧꤕꤜꤢꤪ꤬ꤏꤤ꤭ꤗꤢꤩ꤭꤯

 

ꤋꤢꤨ꤭ꤎꤢꤧꤋꤢꤧ

ꤋꤢꤨ꤭ꤎꤢꤧꤋꤢꤧ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤖꤢꤧ꤭ ꤒꤢ꤬ꤜꤣ

ꤞꤢꤧꤐꤟꤢꤦ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤢꤦ꤬ ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ

ꤘꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤚꤟꤥ ꤢ꤬ꤊꤜꤢꤧ꤭

ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤓꤝꤥꤒꤥ꤬ ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ

ꤢꤛꤢꤡꤢꤦ ꤓꤛꤢ꤬ꤗꤛꤢ ꤘꤣ ꤞꤢꤪ꤬ꤜꤟꤥ꤬

ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ꤓꤛꤢ꤬ ꤟꤢꤪ ꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭

ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤛꤢꤨ ꤟꤢꤩ ꤋꤢꤨ꤭ꤎꤢꤧꤋꤢꤧ ꤔꤢ

ꤊꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤗꤢꤪ꤭.... ꤊꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤗꤢꤪ꤭....꤯

 

 
 

ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤟꤣꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤥ꤬ꤗꤛꤢꤩ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤗꤟꤢꤪꤜꤤ꤭ ꤊꤢ꤬ꤓꤢꤪ꤬ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤢꤩ꤬ꤏꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤚꤛꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤏꤛꤣꤕꤝꤟꤥ꤭ꤋꤢꤧ꤭

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤪ꤭ꤚꤤ꤬꤯

 

 

  

ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤟꤣꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤚꤢꤪ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤊꤟꤢꤦꤚꤟꤢꤩ ꤥ꤬ꤗꤛꤢꤩ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤗꤟꤢꤪꤜꤤ꤭ ꤊꤢ꤬ꤓꤢꤪ꤬ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤢꤩ꤬ꤏꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤚꤛꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭

ꤊꤝꤤ꤭ꤡꤢꤪꤙꤢꤧ꤭ ꤕꤝꤟꤥ꤭ꤏꤛꤣꤕꤝꤟꤥ꤭ꤋꤢꤧ꤭

ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤊꤟꤢꤦ ꤔꤟꤤꤙꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤪ꤭ꤚꤤ꤬꤯